Církevní restituce – reakce na prohlášení kardinála Vlka

 

Jsem příjemně překvapen skutečností, že významný představitel církve, kterým nepochybně kardinál Vlk je, se vyslovil pro odložení požadavků církví na finanční kompenzaci za komunisty zabraný majetek. Na rozdíl od některých svých kolegů a nástupců pochopil, že skutečně není vhodná doba na vznášení požadavků tohoto rozsahu, jakkoli o jejich oprávněnosti asi není sporu. Pochopil, že by tento krok v současné době mohl obrátit veřejnost, dnes a denně konfrontovanou s Kalouskovými úspornými škrty a zvyšováním daní, proti církvi.

Tento zdánlivě vstřícný krok by ale v žádném případě neměl znamenat, že se uměle zakryjí vážné problémy a pochybnosti, které přípravu a projednávání zákona o církevních restitucích provázejí. Možná by bylo dobré, využít navrhované oddálení k tomu, aby tento důležitý zákon, který bude mít takové finanční a majetkové dopady a zatíží pro budoucno generace, které s bezprávím spáchaným v minulosti nemají nic společného s výjimkou toho, že ponesou další náklady na splacení účtů za minulý režim.
Bylo by také chybou zastírat, že návrh zákona má velmi závažné chyby a problémy které skutečně vzbuzují mnoho otázek a pochybností takového charakteru, že by nebylo od věci návrh zákona zásadně přepracovat. Je v zájmu politické kultury, aby takto důležitá zákonná norma, se kterou jsou spojeny poměrně značné rozpočtové výdaje po období, které velmi výrazně převyšuje mandát současné vlády, byla přijata po obsáhlé odborné diskusi a pokud možno celospolečenským konsensem. Je s podivem, že vláda, která neustále volá po zlepšení politické kultury, takto závažný návrh nekonzultovala s opozicí a ani nepřizvala zástupce opozice nebo Asociace krajů k jeho přípravě. To bude mít za následek, že pokud bude tento zákon přijat ve vládou navrženém znění, pouze hlasy současné koalice a bez spolupráce s opozicí, pak se ČSSD pro budoucno nebude cítit nijak vázána tímto zákonem a není vyloučeno, že po příštích volbách ho změní nebo zruší.
Jsme svědky toho, že přes jasně deklarovaný nesouhlas veřejnosti, se vláda snaží tuto normu téměř násilím protlačit co nejrychleji parlamentem, a to bez ohledu na rozpočtovou a hospodářskou krizi. Tato vláda neustále deklaruje, že v rámci rozpočtové „odpovědnosti“ musí zkrátit rozpočet tu na sociální služby nebo valorizaci důchodů, tu na pomoc postiženým nebo na platy učitelům. Zvyšuje DPH na léky a potraviny a postihuje tím především sociálně slabší skupiny, rodiny s dětmi a důchodce. Na druhé straně se nerozpakuje vydat velké množství majetku a rozsáhlou finanční kompenzaci, celkem 134 miliard korun, církvím a církevním společnostem, na základě velmi sporných podkladů. Nikdo z vlády dosud nepředložil žádné relevantní podklady, podle kterých byl definován tzv. původní církevní majetek, který je rozhodující i pro výpočet finanční kompenzace. 
Nelze tak vyvrátit pochybnosti, že do tohoto výpočtu je zahrnut i majetek, který byl církvím odňat již Masarykem a Švehlou a po té i prezidentem Benešem. Není dokonce vyloučeno, že tato vláda hodlá znovu zaplatit majetek, který byl již v minulosti církvím vrácen prostřednictvím tzv. výčtového zákona nebo pozdějších vládních nařízení.
Přitom se nejedná o žádné malé částky. Podle některých historických pramenů může rozdíl ve výměře restituované zemědělské a lesní půdy činit cca 35 000 ha zemědělské půdy a okolo 30 000 ha půdy lesní. Tento rozdíl pak  činí v korunách až 25 miliard korun v neprospěch státu a obdobné rozdíly se ukazují i u výpočtu finanční náhrady za církevní stavby.
Dalším problémem je způsob ocenění tohoto majetku. Postup ocenění je v zásadním rozporu se všemi odbornými postupy při oceňování majetku a jdou vysoko nad rámec náhrad, které byly poskytnuty restituentům – fyzickým osobám. Například navrhovaná náhrada za metr zemědělské půdy činí téměř 450 tisíc korun za hektar, skutečnost je taková, že tržní cena nejlepší zemědělské půdy se v současnosti pohybuje mezi 150 až 180 tisíci korun za hektar. To představuje rozdíl, který se pohybuje podle varianty výpočtu od 50 do 80 miliard korun v neprospěch státu.
 Takto pojatý návrh zákona může mít za následek navíc to, že se fyzické osoby – restituenti se mohou domáhat ústavního práva tzv. rovného postavení před zákonem a budou oprávněně poukazovat na to, že k náhradám za církevní majetek, způsobu prokazování restitučního nároku, přistupuje stát jinak, výhodněji, než přistupoval k nim a budou se domáhat srovnání tohoto postavení. To může mít za následek řadu soudních sporů a další hrozící újmu státu.
Návrh zákona prolamuje restituční hranici, kterou doposud byl 25. únor 1948, tím, že zpochybňuje revizi pozemkové reformy z roku 1947 a navíc otevírá cestu k soudnímu zpochybnění dekretů prezidenta Beneše z roku 1945, kdy otevírá cestu pro jejich „přezkoumání“. Zejména u rozsáhlého majetku Řádu německých rytířů je tato skutečnost více než zarážející. Precedentní důsledky této nepředloženosti ve vztahu k mezinárodnímu právu a případným nárokům na odškodnění ze strany Sudetských Němců jsou také velmi diskutabilní.
Otázkou je, jaký vliv bude mít přijetí takto postaveného zákona, přijatého bez patřičného politického a společenského konsenzu, na budoucí společenské postavení církví. Podle mého názoru dojde ke ztrátě respektu a úcty. Církev riskuje, že bude mít majetek a peníze, ale nebude mít věřící a příznivce. Navíc jsou důsledky minulých dějů a událostí přenášeny na generace, které s historickými křivdami, které nikdo nezpochybňuje, nemají nic společného.
Budeme prosazovat zamítnutí současného návrhu zákona nebo jeho velmi podstatnou změnu. Tato zákonná norma musí vycházet ze stejných principů, kterými byly odškodněny restituenti - fyzické osoby. Majetek a finanční kompenzace musí skutečně sloužit k zajištění činnosti církví a náboženských v oblasti pastorační, výukové a sociální a nesmí se stát předmětem majetkových spekulací nebo jeho převodu mimo jurisdikci České republiky.