Senátor Ing. Jan Hajda zpracoval a předkládá změnu zákona č.503/2012 Sb. Číslo 503/2012 Sb. O Státním pozemkovém úřadu

Zhodnocení platného právního stavu v právním řádu České republiky

Zákonem č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který nabil účinnosti dne 1.ledna 2013, byl pro obce a kraje zachován bezúplatný převod pozemků určených k zastavění veřejně prospěšnou stavbou a pozemků určených k realizaci zeleně s tím, že tyto pozemky, které nebudou v důsledku změny územně plánovací dokumentace k tomuto účelu využity, bude obec nebo kraj povinna vrátit nebo poskytnout finanční náhradu.

Došlo však ke změně podmínek převodu pozemků určených k zastavění stavbou pro bydlení obcím, neboť nově byl tento bezúplatný převod nahrazen převodem úplatným.

 

Odůvodnění principů navrhované úpravy

Dosavadní úprava, tak jak je stanovena v § 7 zákona č.503/2012 Sb., zásadně postihuje obce a výrazně omezuje jejich rozvoj.

Navrhovanou úpravou se znovu umožňuje, aby obce mohly získat pozemky určené k zastavění stavbou pro bydlení bezúplatně. Současně se stanoví povinnost obce, v případě změny územně plánovací dokumentace nebo změny rozhodnutí o umístnění stavby, převést zpět zemědělský pozemek (který byl předmětem bezúplatného převodu) za stejných podmínek, za jakých byl na obec převeden.