Senátor Ing. Jan Hajda zpravodajem k Národnímu programu reforem České republiky a ke Komerčnímu programu ČR na rok 2015

Ve dnech 12.-13.7.2015 zasedal Senát PČR.

Senátor Ing. Jan Hajda byl zpravodajem k Národnímu programu reforem České republiky a ke Komerčnímu programu ČR na rok 2015. Pozitivně hodnotil ve svých zpravodajských zprávách postupné snižování státního dluhu ve vztahu k HDP. Celkový schodek by se měl, na základě vládních opatření a vývoje ekonomiky, snižovat z 1,9 % HDP v roce 2015 až na 0,6% v roce 2018.

     Pokud se týká Národního programu reforem je možno konstatovat :

  1. Za stěžejní úspěch dosavadního působení považuje vláda přijetí zákona o státní službě. Významného pokroku bylo dosaženo rovněž v oblasti zvyšování dostupných a kvalitních služeb péče o děti, a to prostřednictvím přijetí zákona o dětské skupině .V únoru letošního roku schválila vláda balík zákonů o rozpočtové odpovědnosti  s plánovanou účinností od roku 2016.  Jeho součástí je například zavedení tzv. dlouhé brzdy.

Schválena vládou byla také novela zákona o vysokých školách, jejímž cílem je zejména zvyšování kvality vysokých škol.

  1. Nadcházející kroky vlády jsou nastaveny zejména s ohledem na nutnost podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti a související zlepšení výběru daní. Státní rozpočet na rok 2015 proto předpokládá oživení vládních investic, zejména do výstavby, modernizace a údržby silniční a železniční infrastruktury. S cílem zvýšit efektivnost výběru daní je připravován soubor opatření, mezi které patří zavedení kontrolního hlášení k DPH, elektronická  evidence tržeb  či jednání.

Další plánovaná opatření vlády míří do oblasti dostupnosti veřejných mateřských škol.

Vláda dále připravuje nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně nové metodiky hodnocení výzkumných ústavů, zcela nový zákon o veřejných zakázkách.

Do  přípravy Národního programu reforem  ČR byli zapojeni zástupci hospodářských a sociálních partnerů, členové Parlamentu České republiky, akademická a další odborná veřejnost. Obsah dokumentu je plně v souladu se všemi  významnými sektorovými strategiemi vlády a Akčním plánem na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky, jenž byl vládou přijat v minulém roce za účelem urychlení krátkodobých prorůstových opatření.