Základní teze senátora Jana Hajdy, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu z jednání 17. schůze Senátu PČR

Novela zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu (zákon o prodeji státní půdy)   Důvodem předložení návrhu zákona je jeho přizpůsobení k novele devizového zákona na základě usnesení vlády České republiky ze dne 24. listopadu 2010 č. 827. Návrh zákona bude napříště umožňovat nákup zemědělské půdy občanům členských států Evropské unie nebo státním občanům zemí, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru anebo Dohody o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy ne jedné straně a Švýcarskou federací na druhé straně. Nezbytnost navrhované legislativní úpravy je dána skutečnost, že od 1. května 2011 České republice uplynula lhůta stanovená pro zachování přechodného období u nabývání zemědělské půdy. V této souvislosti je nutno poznamenat, že Česká republika a Estonsko jsou jediné dva státy z nově přistoupivších do Evropské unie, které nepožadovaly prodloužení přechodného období pro nabývání zemědělské půdy (Lotyšsku, Litvě a Slovensku bylo přechodné období prodlouženo o 3 roky, Maďarsko má od Evropské komise schválené prodloužení moratoria rovněž o 3 roky, Polsko má přechodné období na 12 let). Cílem novely je rovněž zabezpečit prodej zemědělských pozemků subjektům, které na nich již hospodaří, tj. provozují zemědělskou výrobu na minimální výměře 10 ha po dobu nejméně 36 měsíců (zemědělci). Celková výměra zemědělské půdy v České republice je 4 244 000 ha, z toho je 262 334 ha státní půdy ve správě Půdního fondu České republiky, disponibilních (převoditelných) je cca 147 600 ha, tj. 3,48 % z veškeré zemědělské půdy v České republice.   Senátor Jan Hajda tvrdě zkritizoval ve svém vystoupení přístup pravicové vlády k nepožádání prodloužení výjimky týkající se prodeje půdy cizincům. Současně zdůraznil, že padá argumentace pravicových vlád, že při změně vlastníka právnické osoby se může půda dostat do vlastnictví cizincům. Předložil pozměňovací návrh, který umožňuje převod státní půdy nakoupené členy družstev a společnosti na právnické osoby. Tento pozměňovací návrh byl schválen.

senator-hajda_24.1.2012.png

Senátor Jan Hajda zdůraznil, že nadále zůstává v platnosti při této změně předkupní právo státu. Předkupní právo státu je součástí kupních smluv a má bránit prodeji půdy především cizincům u půdy, která se prodala do současného období, což je cca 600 tisíc ha v pohraničí. Pravice předložila návrh, aby tato blokace předkupního práva státu byla zrušena.

senator-jan-hajda-s-petrem-bendlem_ministrem-zemelsvi.png

 

Tento názor podporoval ministr zemědělství Petr Bendl, v této souvislosti došlo k názorovému střetu se senátorem Janem Hajdou, který obhajoval levicový názor. V závěrečném hlasování byl schválen návrh senátora Jana Hajdy, který podpořili senátoři z KDU-ČSL, KSČM a nezávislí.

Foto: Senátor Jan Hajda a ministr zemědělství Petr Bendl

Novela zákona o lidských tkáních a buňkách  - Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk  Senát PČR dále zamítl návrh zákona ministra zdravotnictví Leoše Hégra č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Senátoři ČSSD především MUDr. Žaloudík, Janeček apod. jsou zastánci logického názoru, že převoz tkání a buněk mohou dělat jen zdravotnická zařízení, nikoliv jakákoliv privátní firma.

Řešení Evropské krize   -   V rámci vystoupení premiéra Petra Nečase k řešení evropské krize senátoři ČSSD ve svých vystoupeních odsoudili přístup české vlády k řešení evropské krize, neboť tento přístup vede českou republiku do izolace a vyzvali premiéra Petra Nečase k aktivními přístupu.